ANVÄNDARVILLKOR DASHL Subscription Service

Dessa villkor gäller för webbplatsen www.dashl.se (“Webbplatsen”) , den prenumerationstjänst som erbjuds på webbplatsen (”Prenumerationen”även refererat till som “Dashl Nail Club” eller “Dashl Brow Club” om enbart en specifik prenumeration avses), samt den tjänst som levereras enligt Prenumerationen. Genom att utnyttja Webbplatsen eller ansöka om Prenumeration via Webbplatsen godkänner du villkoren och accepterar att vara bunden av dem. Om du inte accepterar villkoren kan du inte ansöka om Prenumeration från Webbplatsen.

1. INFORMATION OM OSS

Dashl AB. Organisationsnummer: 559082-2978
Adress: Dashl AB, Riddargatan 35 , 114 57 Stockholm,
E-post: hello@dashl.se

2. ANSÖKAN OCH BINDNINGSTID

2.1 Du får ansöka om Prenumeration om du är minst 18 år. Vi ber dig också observera att du på Webbplatsen endast kan träffa avtal om Prenumeration som gäller för behandlingar på Beauty Bars by Dashl i Sverige.

2.2 När du har ansökt om Prenumeration via Webbplatsen bekräftar vi mottagande genom att skicka ett meddelande till den e-postadress du angivit.

2.3 Dashl erbjuder två olika typer av prenumeration:
a) Nail Club: Avtalet om Dashl Nail Club innebär att du en gång per månad med utgångspunkt från ditt valda startdatum, får ta del av en bokningskod som motsvarar två “OPI Gel Polish Classic Manicure+ Removal” behandlingar hos Dashl Beauty Bar. Senast dagen du valt som startdatum kommer du att få ett mail till angiven mailadress med din bokningskod som är giltig från startdatumet till samma datum nästkommande månad (ca 30 dagar). Inför varje ny period mailas det ut en ny kod. Prenumerationen är personlig.
b) Brow Club: Avtalet om Dashl Brow Club innebär att du med utgångspunkt från ditt valda startdatum får ta del av en bokningskod som motsvarar ett obegränsat antal “Brow Express” behandlingar hos Dashl Beauty Bar. Senast dagen du valt som startdatum kommer du att få ett mail till angiven mailadress med din bokningskod som är giltig från startdatumet. Bokningskoden förnyas automatiskt månadsvis tills det att prenumerationen sägs upp. Prenumerationen är personlig.

2.4 Vi förbehåller oss rätten att avstå från att träffa avtal med dig utan angivande av skäl.

3. PRISER

3.1 Med undantag för uppenbara felskrivningar gäller de priser som från tid till annan anges på Webbplatsen. Priserna anges inklusive mervärdesskatt.

3.2 Priset för en Prenumeration består av en återkommande periodisk avgift (en månadsavgift).

3.3 Du är bunden till de priser som gällde vid den tidpunkt du ansökte om Prenumerationen, såvida inte vi meddelar dig om prisändringar och du inte inom 60 dagar från den dag sådant meddelande skickades, meddelar oss om att du inte accepterar sådana ändrade villkor (varvid Prenumerationen omedelbart ska upphöra).

4. BETALNING

4.1 Genom Prenumerationen förbinder du dig att betala den periodiska avgiften fram till Prenumerationens upphörande.

4.2 Den första periodiska avgiften dras i samband med att du signar upp dig och står för din första månad från och med valt startdatum. Efterkommande avgifter utgår vanligtvis samma dag som du valt som startdatum varje kalendermånad (med undantag för helgdagar). Om din ansökan inte beviljas (se punkt 4.3) kommer det emellertid inte att utgå någon avgift.

4.3 Betalning ska ske genom kredit- eller betalkort (Visa, Mastercard & American Express) via betalningsplattformen Stripe. Du godkänner att vi får debitera de periodiska avgifterna från ditt kredit eller betalkort utan ytterligare godkännande fram till dess du uppdaterar dina betalningsuppgifter via ditt konto på Webbplatsen eller genom att skicka ett meddelande till prenumeration@dashl.se (med tillägg av den tid som vi skäligen kan kräva för att hinna åtgärda debiteringen).

4.4 Betalning kan även ske med av oss utställd värdekod eller presentkort (enligt villkoren för vouchern eller presentkortet). Kontakta oss isåfall i chatten eller på prenumeration@dashl.se så hjälper vi dig!

4.5 Vi förbehåller oss rätten att låta göra en kreditupplysning på dig.

5. LEVERANSTIDER

5.1 Efter ingången Prenumeration kommer din bokningskod för kommande månad att skickas till din i ansökan angivna mailadress, senast den dag du valt som startdatum för prenumerationen. Observera att första tillgängliga startdatum är tre dagar från det att du signar upp dig för prenumerationen. Därefter delas dina koder med dig månadsvis.

5.2 Brow Club: Efter ingången Prenumeration kommer din bokningskod att skickas till din i ansökan angivna mailadress, senast den dag du valt som startdatum för prenumerationen. Observera att första tillgängliga startdatum är nästkommande arbetsdag från det att du signar upp dig för prenumerationen. Koden återaktiveras automatiskt månadsvis förutsatt att prenumerationen inte sagts upp.

6. UPPSÄGNING OCH AUTOMATISK FÖRLÄNGNING

6.1 Din Prenumeration är en tillsvidareprenumeration med månadsvis förlängning, utan bindningstid. Det innebär att din prenumeration förlängs en månad i taget om du inte säger upp den senast en (en) månad innan aktuell periods slut. Exempel: Om din Prenumeration påbörjas den 12:e varje månad, och du säger upp den du meddela oss senast den 12e månaden innan för att avsluta din prenumeration. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning.

6.2 Du säger upp prenumerationen genom att maila oss på prenumeration@dashl.se.

6.3 Om du inte säger upp Prenumerationen i enlighet med 6.1 förlängs prenumerationen automatiskt.

7. ÅNGERRÄTT

7.1 I lag 2005:59 10 § stadgas att konsumenten har en ångerrätt på 14 dagar från det att avtalet ingåtts. I 11 § p.1 stadgas dock undantag som innebär att ångerrätten inte gäller om tjänsten har börjat fullgöras och konsumenten samtyckt till detta. Din prenumeration påbörjas direkt när du fått din bokningskod skickad till dig och därmed har din ångerrätt försvunnit. Genom att betala för prenumerationen samtycker du till detta villkor och att det inte inte finns någon ångerrätt när du fått din bokningskod.

8. FRYSNING

8.1 Önskar du att frysa sitt abonnemang på grund av längre sjukdom eller semester så ska detta ske skriftligt via mail till prenumeration@dashl.se. Mailet ska innehålla information om hur länge (max 2 månader). Frysningen börjar gälla från det att du mottager ett svar från Dashl som bekräftar din begäran om frysning.

8.2 Det är möjligt att frysa prenumerationen en gång per 6 månader. Prenumerationen kan frysas i max 2 månader åt gången och du måste meddela oss att du vill frysa nästa period senast (7) dagar innan den aktuella perioden är slut.

9. AVBOKNING

9.1 Nail Club: Du kan avboka minst 24h innan din behandling. Din kod kommer då att visas som förbrukad. Kontakta oss på chatten inne på Dashl.se så aktiverar vi din kod igen! Vi rekommenderar att du istället ändrar din bokning till ett nytt datum (inom 30 dagars spannet) och inte avbokar. Om du avbokar mindre än 24h innan behandlingen, räknas din behandling som förbrukad den månaden.

9.2 Brow Club: Om du avbokar mindre än 24h innan din behandling kommer vi att debitera dig 225 kronor för uteblivet besök på nästa månads betalning. 225 kronor debiteras per uteblivet besök.

10. BEFRIELSEGRUNDER

Om fullgörandet av våra åtaganden väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som vi inte kunnat råda över, såsom exempelvis arbetskonflikt, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad författning, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra påföljder. Detta ska dock inte begränsa dina rättigheter enligt konsumentköplagen eller annan tvingande författning.

11. TREDJEPARTSWEBBPLATSER

Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av en av våra partners, annonsörer eller koncernbolag eller av annan tredje part. Observera att vi inte ansvarar för innehållet på sådana webbplatser eller för de varor eller tjänster som erbjuds där.

12. MEDDELANDEN

Meddelanden till oss ska skickas till prenumeration@dashl.se. Meddelanden till dig skickas till den e-postadress eller postadress som du angivit eller publiceras på Webbplatsen.

13. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

13.1 Vi eller våra licensgivare äger alla immateriella rättigheter till Webbplatsen och allt material som publiceras på Webbplatsen. Dessa verk är skyddade av upphovsrätt och alla sådana rättigheter förbehålls.

13.2 Du får för personligt bruk skriva ut en kopia och ladda ned utdrag av sidor på Webbplatsen. Du får däremot inte använda någon del av vårt upphovsrättskyddade material för kommersiella ändamål utan att först erhålla en licens från oss eller från vår licensgivare.

13.3 Genom Prenumerationen ger du oss en oåterkallelig rätt att citera från de kommentarer angående oss, varorna eller Prenumerationerna som du lämnar på webbplats, blogg eller socialt medium och använda citaten på vår sida, på sociala medier och i annan marknadsföring.

14. TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR

Vi har rätt att från tid till annan göra tillägg till och ändringar av dessa villkor. Du är bunden till de villkor som gällde vid den tidpunkt du ansökte om Prenumerationen, såvida inte vi meddelar dig om ändringar av tillägg och du inte inom 60 dagar från den dag sådant meddelande skickades, meddelar oss om att du inte accepterar sådana ändrade villkor (varvid Prenumerationen omedelbart ska upphöra).

15. ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Du får inte överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt Prenumerationen utan vårt föregående skriftliga samtycke. Vi får dock överlåta våra rättigheter eller skyldigheter enligt Prenumerationen när som helst under prenumerationsperioden.

16. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

Dessa villkor och Prenumerationen ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av dessa villkor eller Prenumerationen ska avgöras av allmän domstol