Bästa användare,
Dessa avtalsvillkor (”Användarvillkoren”) reglerar din användning av DASHL (så som definierat nedan) så som tjänsten tillhandahålls på www.dashl.se (”Hemsidan”) vid var tid. Genom att godkänna Användarvillkoren ingås ett avtal mellan dig (”du” eller ”dig”) och DASHL AB, registreringsnummer 559082-2978 med adress Dashl AB, Riddargatan 35, 114 57 Stockholm (”vi” eller ”oss”).

För det fall du inte accepterar dessa Användarvillkor, ber vi dig att inte använda Tjänsten.

Dessa Användarvillkor gäller i Sverige.

Personer under 18 år får inte använda Tjänsten utan målsmans godkännande.

Tjänsten

DASHL är en digital marknadsplats för förmedling och bokning av skönhetsrelaterade exklusivt utvalda tjänster där användare även får ta del av erbjudanden, tips och råd (så som den tillhandahålls på Hemsidan vid var tid: ”Tjänsten”). Tjänsten kopplar samman stylister, frisörer, makeupartister och andra personer som yrkesmässigt tillhandahåller skönhetsrelaterade tjänster (”Professionella användare”) med personer som på ett snabbt och enkelt sätt vill välja mellan handplockade salonger och terapeuter, hitta en ledig tid och boka en behandling samt ta del av den övriga funktionalitet som vid var tid görs tillgänglig genom Tjänsten (”Kunder”). Genom Tjänsten kan Professionella användare nå ut till fler Kunder med sina erbjudanden och Kunderna kan på ett smidigt sätt hitta önskad behandling och boka en tid.

Alla som använder Tjänsten (både Professionella användare och Kunder) beskrivs i dessa Användarvillkor som ”Användare”, vilket även inbegriper dig som part till avtalet som du ingår med oss genom att acceptera dessa Användarvillkor.

De Professionella användare som ansluter sig till Tjänsten får tillgång till alla tjänster som ingår i vårt grunderbjudande. Den Professionella användaren väljer själv vilka av tjänsterna som ska användas. För tjänsterna riktade till Professionella användare utgår avgifter i enlighet med för var tid gällande prislista som finns tillgänglig via den Professionella användarens användarkonto eller har meddelats personligen via email.

Eftersom Tjänsten bl.a. syftar till att möjliggöra för Användare att komma i kontakt med varandra och boka skönhetsrelaterade tjänster eller behandlingar och därvid ingå avtal med varandra, vill vi framhålla att vi inte på något sätt är att betrakta som avtalspart, mellanhand, agent, kommissionär eller på annat sätt kopplad till våra Användares mellanhavanden och användning av Tjänsten, annat än genom dessa Användarvillkor som ingås med varje Användare enskilt. DASHL AB och de Professionella användarna är självständiga juridiska eller enskilda personer.

För dig som Kund erbjuds olika metoder att betala för din behandling i samband med bokning. Dels har du möjlighet att betala i förskott via kredit- eller betalkort, dels kan du använda Klarna för betalning. Har du som kund valt att betala i förskott via kredit- eller betalkort är du betalningsansvarig gentemot relevant Professionella användaren och sådan Professionella användaren är även ytterst ansvarig gentemot dig som kund i frågor som avser bokning och avbokning samt reklamation. Har du som kund valt att använda dig av Klarna för betalning av din behandling i samband med bokning,ska du som kund vända dig till oss på Dashl vid eventuell reklamation för det fall salongen eller den professionella användaren skulle behöva avboka ett behandlingstillfälle eller göra en återbetalning.

Bokningssystemet

Genom Tjänsten får de Professionella användarna tillgång till en web-baserad plattform där Kunder kan boka och avboka den Professionella användarens behandlingar (”Bokningssystemet”). Bokningssystemet möjliggör för den Professionella användaren att få en överblick över bokningar och lediga tider.

Bokning och avbokning

Kunder som använder Tjänsten har via Bokningssystemet möjlighet att boka tid för skönhetsrelaterade tjänster och behandlingar hos de Professionella användarna av Tjänsten. Kundernas bokningar finns sedan tillgängliga för den Professionella användaren via dennes användarkonto. Det åligger den Professionella användaren att på egen hand ha uppsikt över sina bokningar och avbokningar samt att hålla Bokningssystemet uppdaterat.

Om inget annat överenskommits, kan Kunder avgiftsfritt avboka behandlingar fram till 24 timmar innan bokning.* Om Kunden avbokar en behandling mindre än 24 timmar innan bokning debiteras Kunden för 100 % av den totala avgiften för bokningen. Det åligger den Professionella användaren att meddela Kunden om den Professionella användaren måste avboka Kundens bokning. Det är den Professionella användaren som ansvarar för skador, direkta och indirekta kostnader samt andra anspråk orsakade av att den Professionella användaren avbokar eller på annat sätt föranleder att Kundens bokade behandling inte genomförs. Detta förtydligas nedan under avbokningsavgift.

Vänligen notera dock att har du som Kund valt att använda dig av Klarna för betalning av din behandling i samband med bokning, ska du istället vända dig direkt till oss på Dashl vad gäller bokningsfrågor och eventuell avbokning. Vi på Dashl kommer även vara i kontakt med dig för det fall salongen eller den Professionella användaren skulle behöva avboka ett bokat behandlingstillfälle.

* För paketbokningar, företagsbokningar och bröllopsbokningar gäller att kunden avbokar minst 14 dagar innan bokat behandlingsdatum för full återbetalning.

Obs! Om du ändrat din bokning en gång sedan innan och nu vill avboka kommer en avbokning endast att ge dig tillgodo tillbaka. Kontakta oss på chatten om du vill ha återbetalning på annat sätt".

Hälsa och säkerhet

Observera att vi inte behandlar nagelsjukdomar. Om vi misstänker en nagelsjukdom förbehåller vi oss rätten att neka utförandet av behandlingen och du blir skyldig att betala full avgift för den bokade tiden.

Vi prioriterar våra kunders välbefinnande och säkerhet, och det är viktigt för oss att upprätthålla en hygienisk och hälsosam miljö för alla.

Genom att följa denna policy säkerställer vi att rätt behandling tillhandahålls för möjliga nagelsjukdomar och att eventuella risker minimeras.


Användarkonto och Användarprofil

Ditt användarkonto

För att använda Tjänsten måste du skapa ett användarkonto hos oss (”Användarkonto”) och logga in på det. Instruktioner om hur du skapar ett användarkonto finns på Hemsidan.

Om du väljer att skapa ett Användarkonto ska ditt användarnamn bestå av ditt för och efternamn alternativt ditt förnamn och efternamnets första bokstav. Det användarnamn du väljer får inte vara: skadligt, kränkande, rasistiskt, etniskt eller sexuellt stötande, ärekränkande, göra intrång i någon immateriell rättighet eller inkräkta på någons integritet. Vi har rätt att ändra ditt användarnamn om det, enligt vår mening, bryter mot dessa Användarvillkor.

När du skapar ett Användarkonto kommer du att ombedjas att delge viss information om dig själv. För Professionella användare kommer en användarprofil (”Användarprofil”) att skapas som innehåller information om den Professionella användaren och om vilka skönhetstjänster och behandlingar som denne tillhandahåller.

Som Kund kan du antingen välja ett nytt användarnamn och ett lösenord, eller välja ett av de tillgängliga sociala media-konton som anges på Hemsidan för att logga in på ditt Användarkonto. Om du använder ett Användarkonto hos en annan tjänst för att logga in till ditt Användarkonto hos oss, till exempel ditt Facebook-konto, ger du oss rätt att inhämta din verifieringsinformation, så som användarnamn och krypterade inloggningsuppgifter, och annan information som kan vara av intresse att överföra från den andra tjänsten. All sådan överförd information kommer att behandlas i enlighet med vår Personuppgiftspolicy (tillgänglig här), och finnas beskriven där.

Ditt Användarkonto är personligt och du får inte överlåta det till någon annan eller låta någon annan använda Tjänsten genom ditt Användarkonto. Som användare får du endast ha ett aktivt användarkonto registrerat hos oss. Om du registrerar flera användarkonton för samma person för att utnyttja rabatter flera gånger förbehåller vi oss rätten att stänga ned dessa användarkonton. Du är ansvarig för att skydda dina inloggningsuppgifter från åtkomst för obehöriga. Om du har anledning att tro att någon annan har fått tillgång till ditt Användarkonto ska du omedelbart meddela oss. Vi har rätt, men inte en skyldighet, att blockera tillgången till ditt Användarkonto om vi har anledning att tro att någon obehörig person har fått tillgång till det.

Genom Användarkontot kan Professionella användare hantera bokningar i Bokningssystemet, uppdatera sin Användarprofil och få en översyn över verksamheten som bedrivs via Tjänsten samt kontinuerliga uppdateringar av relevant information.

Vänligen notera att vi har rätt att avsluta ditt Användarkonto om det varit inaktivt under en period av 180 på varandra följande dagar.

Din användarprofil

För att våra Användare ska ha största möjliga nytta av Tjänsten krävs att de Professionella användarna i sina Användarprofiler tillhandahåller:

 • Information om den Professionella användaren och dennes verksamhet såsom firmanamn, organisationsnummer, hemsida, kontaktuppgifter och adress.
 • information om de skönhetsrelaterade tjänster och behandlingar som denne tillhandahåller och
 • övrig information som ska tillhandahållas enligt lag eller som annars är relevant för Kunderna

Det åligger de Professionella användarna att självständigt och kontinuerligt uppdatera informationen i sina Användarprofiler. Den Professionella användaren är själv ansvarig för all information som denne bidrar med till Tjänsten. Den Professionella användaren kan själv påverka Kundernas sökresultat i Tjänsten genom att vara utförlig i den information som finns tillgänglig på Användarprofilen och genom antalet tillgängliga tider för potentiell bokning.

En förutsättning för att en Professionell användare ska finnas tillgänglig i Tjänstens sökfunktion är att denne erbjuder bokningsbara tider via Bokningssystemet.

Nykundsrabatt, erbjudanden, kampanjer och rabatter.

Vid erbjudandet av nykundsrabatter gäller sådant erbjudande endast en gång per registrerad användare. Detsamma gäller andra kampanjer på Plattformen om inte annat anges specifikt i den aktuella kampanjen. Dashl förbehåller sig rätten att avsluta kampanjer och tiden för introduktionspris eller liknande utan föregående meddelande till kunden. Vid erbjudanden och kampanjer som erbjuds genom att du anger en rabattkod vid beställningen kan endast en (1) kod användas per beställning.

Presentkort, rabatter och/eller tillgodohavanden med ett bestämt nominellt värde ("Vouchers") utställda av Dashl kan lösas in för att helt eller delvis betala för vid bokning via plattformen, såvida inte annat anges specifikt för Vouchern i fråga. Vouchers kan ej lösas in mot kontanter. Vouchern kan endast användas en (1) gång och förbrukas vid användning oavsett om hela beloppet nyttjats eller ej och kan endast användas innan beställningen är slutförd. När giltighetsperioden angiven för Vouchern har gått ut kan Vouchern inte användas som betalningsmedel vid köp eller återaktiveras och eventuellt tillgodohavande eller kvarvarande värde kommer inte återbetalas.

Vid missbruk eller otillåtet användande av erbjudanden, kampanjer och Vouchers kan Dashl välja att avsluta, återkalla eller ogiltigförklara dessa, och Dashl förbehåller sig rätten att debitera kunden för sådan aktivitet samt stänga av kunder som löpande missbrukar plattformen på otillbörligt sätt.

Professionella användares skyldigheter och garantier

Som Professionell användare av Tjänsten garanterar du att:

 • du har de nödvändiga och relevanta tillstånd enligt vid var tid gällande regelverk och föreskrifter som krävs för att utföra de behandlingar och tjänster du erbjuder
 • alla tjänster och behandlingar utförs på ett professionellt sätt och i enlighet med vid var tid gällande regelverk och föreskrifter och
 • du inte kommer att använda Hemsidan eller Tjänsten för andra kommersiella syften än legitim användning av Tjänsten eller andra syften som inte uttryckligen tillåts av dessa Användarvillkor, till exempel för att hitta Kunder och sedan slutföra bokningar oberoende av Tjänsten i syfte att kringgå skyldigheten att betala avgifter relaterade till användningen av Tjänsten. I det fall då detta sker, vidtar sig Dashl rätten att efterfakturera den Professionella användaren den totala kostnaden för den utförda behandlingen.
 • Att du bär den arbetsuniform som du tilldelats av Dashl i samband med att du utför en behandling som bokats via plattformen

Vidare gäller att för det fall kund väljer att använda sig av Klarna för betalning av behandling och/eller tjänst som du erbjuder som Professionell användare av Tjänsten, är du skyldig att i samband därmed överlåta samtliga dina rättigheter att rikta betalningsanspråk gentemot sådan kund till Dashl. Du samtycker således till att samtliga dina rättigheter att rikta betalningsanspråk på kund automatiskt överlåts till Dashl för det fall sådan kund väljer att använda sig av Klarna som betalningsmedel.

Påföljder för professionella användare vid avbokning av kund

I de fall den professionella användaren måste avboka en kund ska denna i första hand höra av sig till kunden och flytta kundens bokning till en dag som passar både kund och den professionella användaren. Den professionella användaren skall även kontakta Dashl för att se om det finns en annan stylist tillgänglig som kan hjälpa kunden på avtalad tid. I de fall det inte är möjlig att boka om kunden måste denna avbokas. Eftersom en avbokning kan påverka den inbokade kundens planer och påverkar trovärdigheten inom Dashls community, tillämpas följande påföljder vid avbokning:

Avbokningsavgift

Dashl kan komma att avstå från avbokningsavgiften, beroende på hur många gånger den professionella användaren redan har avbokat. Efter detta dras följande avgift från den professionella användarens första utbetalning efter en avbokning. Det avdragna beloppet beror på när den professionella användaren godkände bokningen och hur snart efter den avbokades.

 • Om mer än 7 dagar innan bokningstillfället kommer Dashl att dra av 250 kr från den professionella användarens nästa utbetalning.
 • Om mindre än 7 dagar innan i bokningstillfället kommer Dashl att dra av 500 kr den professionella användarens nästa utbetalning.
Suspendering av konto

Om den professionella användaren har avbokat 3 bokningar inom ett år har Dashl rätten att suspendera deras konto. Detta innebär att den professionella användaren döljs från sökresultatet på Dashl.se samt att deras kalender förblir blockerad i 3 månader.

Immateriella rättigheter

Du förstår och accepterar att Hemsidan och Tjänsten innehåller material tillhandahållet av oss och tredje parter och att sådant material kan innehålla immateriella rättigheter.

Du samtycker till att respektera samtliga immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, varumärke och firmanamn (oaktat om det registrerats eller ej) innefattat eller uppvisat på Hemsidan eller som du fått tillgång till i samband med Tjänsterna.

Du får enbart använda innehållet på Hemsidan för din eget användning av Tjänsten och du får inte använda innehållet på Hemsidan i strid med tillämplig lagstiftning eller dessa Användarvillkor. Du får använda sådant innehåll enbart för ändamålet att använda Tjänsten.

Du erhåller ingen annan licens att använda ovan nämnda immateriella rättigheter utom vad som uttryckligen anges i dessa Användarvillkor.

Du förstår och accepterar att innehåll som publiceras på Hemsidan kan tillhöra tredje parter, samt att vi inte har kontroll över sådant innehåll. Därför förstår och accepterar du att vi inte ska hållas ansvariga för sådant innehåll som tillhandahålls av tredje part och visas upp eller finns tillgängligt på Hemsidan eller i Tjänsten.

Din användning av tjänsten

Vi vill inte att Tjänsten ska användas för något annat än dess avsedda syfte. Din användning av Tjänsten får bara ske i enlighet med dess avsedda syfte, som beskrivits ovan. Om du inte accepterar detta, ber vi dig att inte använda Tjänsten.

Meddelanden till andra Användare inom Tjänsten

De inlägg och recensioner som du gör på andra Användares Användarprofiler kommer att bli synliga för alla Användare som besöker Användarprofilerna. De privata meddelanden som du inom ramen för Tjänsten skickar till andra Användare kommer inte att vara synliga för andra Användare än de som du markerat som mottagare till ditt meddelande. Du är ansvarig för samtliga meddelanden som du sänder vid användandet av Tjänsten och du garanterar att du inte kommer skicka meddelanden som strider mot dessa Användarvillkor. Det är bara tillåtet att använda meddelarfunktionen inom ramen för legitim användning av Tjänsten.

Inom dessa Användarvillkor tillämpar vi samma regler och hållning för meddelanden som för Användargenererat material.

Användargenererat Material

I Tjänsten kan du ladda upp innehåll såsom bilder, videor, beskrivningar, meddelanden och fotografier (”Användargenererat Material”). Användargenererat Material som du laddar upp i Tjänsten ska vara fritt från logotyper, namn och andra kännetecken. Du är ansvarig för allt Användargenererat Material som du laddar upp på Hemsidan och du är medveten om att sådant material görs tillgängligt på Hemsidan.

 • Du accepterar och garanterar att du inte kommer att publicera, offentliggöra, överföra, distribuera eller ladda upp Användargenererat Material på Hemsidan och/eller till Tjänsten som:
 • är oriktigt, vilseledande, osant eller inkorrekt
 • främjar eller uppmuntrar illegal aktivitet
 • är rasistiskt eller etniskt kränkande och/eller utgör agitation mot en minoritet (så som en nationell eller etnisk grupp)
 • utgör ärekränkning, innehåller pornografi eller är på annat sätt sexuellt kränkande
 • utgör angrepp på sexuell läggning eller religion eller är diskriminerande på annat sätt
 • utgör förolämpning mot eller förföljelse av en person
 • på något sätt är skadligt, kränkande, stötande eller illegalt eller som gör intrång i tredje parts rättighet (inklusive men ej begränsat till upphovsrätt och varumärken)
 • i övrigt strider mot Tjänstens avsedda syften

Du accepterar och garanterar att du inte kommer, och inte kommer tillåta någon tredje part att:

 • använda Hemsidan och/eller Tjänsten för att överföra eller ladda upp filer eller annat innehåll som innehåller virus, trojaner, korrumperad data, skadlig programvara och andra program som kan skada datorer och annan egendom
 • använda Hemsidan och/eller Tjänsten för att förtala, trakassera, diskriminera eller hota en annan person eller på annat sätt kränka en annan persons rättigheter
 • distribuera eller reproducera hela eller delar av Hemsidan och/eller Tjänsten
 • ändra, ta isär eller dekompilera någon del av Hemsidan och/eller Tjänsten, om detta inte uttryckligen tillåts enligt tvingande lagstiftning
 • använda programvara som läser data från Hemsidan och/eller Tjänsten automatiskt
 • använda Hemsidan och/eller Tjänsten för att begära eller uppmuntra annan användare att bryta mot bestämmelse i dessa användarvillkor, eller
 • missbruka Hemsidan och/eller Tjänsten eller använda dessa för något otillåtet eller obehörigt ändamål (vilket inkluderar befordring av datorvirus genom Hemsidan eller användande av Hemsidan och/eller Tjänsten på ett sätt som kränker eller gör intrång i annans rättighet)
Professionella användares marknadsföring

Tjänsten låter dig som är Professionell användare dela och visa upp information om och erbjudanden om köp av de skönhetsrelaterade tjänster som du tillhandahåller (”Användarerbjudanden” eller ”Erbjudande”). Användarerbjudanden måste dels leva upp till de krav vi ställer på allt Användargenererat Material, och dels uppfylla följande krav:

 • det får inte förekomma någon felaktig, utelämnad eller vilseledande information i fråga om tjänsterna som du erbjuder. Dessutom måste informationen som du lämnar vara klar, begriplig och inte tvetydig
 • prisinformation avseende ditt Erbjudande ska vara fullständig, tydlig, korrekt och komplett
 • ditt Erbjudande får inte snylta på andra kända och särpräglade produkters hänseende
 • du får inte jämföra ditt Erbjudande med någon annans produkter eller tjänster om det inte är befogat och sker i enlighet med god marknadsföringssed, och
 • ditt Erbjudande får inte på annat sätt strida mot god marknadsföringssed
Vår inställning till Användargenererat Material och Användarerbjudanden

Vi tolererar inte budskap som vi anser vara olämpliga, olagliga eller oetiska. Vi har en lagstadgad skyldighet att övervaka vilket Användargenererat Material som tillgängliggörs i Tjänsten och att under vissa förutsättningar ta bort Användargenererat Material från Tjänsten. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget godtycke, ta bort Användargenererat Material som vi bedömer oförenligt med dessa Användarvillkor eller som vi på annat sätt anser är otillbörligt, oetiskt eller olagligt eller kan vara skadligt för oss eller Tjänstens Användare.

Därutöver förbehåller vi oss rätten att ta bort Erbjudanden som enligt vår bedömning kan befaras vara oförenliga med tillämplig marknadsföringslagstiftning.

Om du stöter på Användargenererat Material som du tror utgör en överträdelse av dessa Användarvillkor, eller finner Användarerbjudanden som du inte tycker lever upp till våra högt ställda krav, eller får meddelanden från en annan Användare som är otillbörliga eller olämpliga på något sätt eller om du av någon annan anledning tror att Tjänsten används för illegala ändamål eller för ändamål som inte är i enlighet med dessa Användarvillkor, vänligen kontakta oss på hello@dashlbeauty.com eller DASHL AB, Riddargatan 35, 114 57 Stockholm.

Immateriella Rättigheter till Användargenererat Material

Äganderätten till allt Användargenererat Material tillhör dig, eller den tredje part som har immateriell äganderätt till sådant Användargenererat Material. Du ger oss härmed en världsomspännande, evig, icke-exklusiv, vederlagsfri och överlåtbar rätt att förfoga över, bearbeta, ändra, lagra, publicera, distribuera, streama, överföra, spela upp, koda om, kopiera, presentera, visa upp och annars använda Användargenererat Material för att tillhandahålla och marknadsföra Tjänsten, eller någon annan av våra befintliga eller framtida produkter eller andra tjänster.

Du garanterar att du innehar samtliga nödvändiga rättigheter för att visa och ladda upp Användargenererat Material, att använda Användargenererat Material på övriga sätt och att bevilja oss en licens till Användargenererat Material enligt ovan.

Genom att du laddar upp Användargenererat Materal till Tjänsten, avsäger du dig alla ideella rättigheter som du kan ha till det Användargenererade Materialet i relation till vår användning av det, inklusive rätten att namnges när vi använder det Användargenererade Materialet inom ramen för Tjänsten, i samarbeten med distributionspartners eller för marknadsföring, i alla medier och i alla länder. Vidare garanterar du att eventuella tredje parter som kan inneha ideella rättigheter till Användargenererat Material (till exempel fotografer som du anlitat för att ta bilder) har avsagt sig alla ideella rättigheter till det Användargenererade Materialet.

Marknadsföring

Vi kommer att på bästa sätt verka för att marknadsföra Tjänsten och våra Professionella användare. I marknadsföringssyfte ger du, som Professionell användare, oss rätt att använda ditt namn och bolagsnamn eller andra kännetecken som referens samt i marknadsföring av Tjänsten, eller någon annan av våra befintliga eller framtida produkter eller andra tjänster oavsett medier.

Genom att du som Kund eller Professionell användare laddar upp Användargenererat Material som innehåller ditt namn eller bild i Tjänsten samtycker du till att vi kan använda ditt namn och din bild i marknadsföring. Användare som laddar upp Användargenererat Material till Tjänsten åtar sig att (i enlighet med Lag (1978:800) om namn och bild i reklam) se till att det för sådant Användargenererat Material som innehåller namn eller bild på identifierbara personer, har inhämtats ett samtycke från den identifierbara personen till att använda dennes namn och bild i marknadsföring.

Professionella användare har till följd av anslutning till Tjänsten åtagit sig att medverka till tillhandahållande och tagning av bild och videomaterial till Tjänsten i samband med bokningar förmedlade genom Tjänsten. Professionella användaren är ansvarig gentemot Dashl AB att tagga @dashl.se eller hänvisa till dashl.se vid spridning av bild och videomaterial tagna hos kunder förmedlade via Tjänsten.

De professionella användarna skall överlåta de immatieralla rättigheterna till samtliga exemplar av bildmaterial och videomaterial tagna i samband med bokningar förmedlade via Tjänsten.

Dashl AB äger rätten att ta bild och videomaterial på Kunder som bokar via Tjänsten och publicera i våra kanaler.

Betalning

Kunder betalar inte för användning av Tjänsten. Behandling som bokas genom Tjänsten ska betalas och bokas inom Tjänsten. Inom ramen för Tjänsten åtar vi oss att för Användarnas räkning förmedla och bevaka betalning för bokningar av behandlingar. För varje transaktion som görs via Tjänsten tar vi ut en transaktionsavgift av den Professionella användaren i enlighet med för var tid gällande prislista, som finns tillgänglig för den Professionella användaren via dennes Användarkonto.

För dig som Kund erbjuds olika metoder att betala för din behandling i samband med bokning. Dels har du möjlighet att betala i förskott via kredit- eller betalkort, dels kan du använda Klarna för betalning. Har du som kund valt att betala i förskott via kredit- eller betalkort är du betalningsansvarig gentemot relevant Professionella användaren och sådan Professionella användaren är även ytterst ansvarig gentemot dig som kund i frågor som avser bokning och avbokning samt reklamation. Har du som kund istället valt att använda dig av Klarna för betalning är du betalningsansvarig gentemot Dashl och Dashl är ytterst ansvarig gentemot dig som kund i frågor som avser bokning och avbokning samt reklamation.

I samband med bokning genomför Kunden en förskottsbetalning eller betalning via Klarna. Var 14:e dag kommer vi att, till alla Professionella användare, skicka ut en månadssammanställning samt vidareförmedla betalningen till den Professionella användaren med avdrag för transaktionsavgifter.

Vid avbokning av Kund genom Tjänsten som sker fram till 24 timmar innan behandlingstillfället förbehåller vi oss rätten att återbetala hela betalningsbeloppet till Kunden.

Reklamation

Reklamation skall göras inom 5 dagar från besöket. Obligatoriskt vid reklamation är ett personligt besök på den Beauty Bar alternativt, salong eller hos den professionella utföraren som utfört behandlingen så att en bedömning kan göras. Alternativt kan du maila en bild till roxana@dashl.se. Vid reklamation följer vi ARN’s riktlinjer och du blir erbjuden möjliga tider för korrigeringsbehandling inom en vecka, inga återbetalningar görs oavsett.

Nätverkskostnader

Du är själv ansvarig för att säkerställa din åtkomst till det nätverk som behövs för att kunna använda Tjänsten. Det kan tillkomma kostnader för t.ex. överföring av data och meddelandetjänster. Dessa kostnader står inte vi för. Vidare är du själv ansvarig för att skaffa och uppdatera den hård- eller mjukvara som behövs för att få tillgång till Tjänsten.

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter som vi erhåller i samband med användandet av Tjänsten. Personuppgifterna behandlas i enlighet med vår vid var tid gällande Personuppgiftspolicy (tillgänglig här).

Sekretess

Alla Professionella användare accepterar och garanterar sekretess då uppgifter av konfidentiellt slag kan komma att lämnas av Kund eller Tjänsten. Konfidentiell information är information om Tjänsten eller Kund, oavsett slag, som kan komma att lämnas under parternas samarbete som berör kunskap, affärshemligheter eller annan information oavsett typ om vardera avtalsparten vars yppande kan komma att skada företaget eller någon av kunderna. Professionella användare får inte lämna konfidentiell information om till någon utomstående, såsom personer, företag, myndigheter och organisationer. Information som är allmänt veterlig, eller som avtalsparterna redan vet om varandra sedan innan samarbetets början, anses inte vara konfidentiell information.

Utvärdering av Professionella användare

Vi har rätt att regelbundet ta kontakt med Kunder för att följa upp och utvärdera skönhetsrelaterade tjänster och behandlingar utförda av Professionella användare och kontrollera tjänsternas kvalitet och Kundens upplevelse.

Som Professionell användare godkänner du att Kunden efter utförd behandling har rätt att utvärdera, kommentera och betygsätta de utförda behandlingarna och att sådan information blir tillgänglig för andra Användare på Hemsidan.

Ansvarsbegränsning

Hemsidan och Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick utan garantier av något slag. Din användning av Tjänsten är enbart ditt eget ansvar och sker på din egen risk. Vi lämnar inte några garantier - direkta, underförstådda eller på annat sätt - rörande tillgängligheten, kvalitén, dugligheten för något särskilt syfte, lämpligheten eller riktigheten av Hemsidan eller Tjänsten i övrigt.

Vi rekommenderar att du inte förlitar dig på Tjänsten för något syfte som är viktigt för dig eller som du inte kan tolerera att det inte uppfylls, eftersom det kan förekomma situationer då Tjänsten inte kommer att vara tillgänglig, på grund av men inte begränsat till, underhåll och omständigheter utanför vår kontroll. Därutöver förbehåller vi oss rätten att i framtiden ändra eller upphöra med tillhandahållandet av Tjänsten. I den utsträckning som tillåts under tvingande lagstiftning ansvarar vi inte gentemot dig eller någon tredje part för någon direkt, indirekt eller någon annan skada av något slag inklusive, men ej begränsat till, utebliven vinst, inkomstförlust, minskad omsättning, avbrott i verksamheten eller goodwillförluster som uppkommer på grund av eller i samband med dessa Användarvillkor eller Tjänsten. Vi är inte ansvariga gentemot dig för några tredjepartskrav som riktas mot dig. Under inga omständigheter ska vårt totala ansvar gentemot dig i samband med Tjänsten för skador, förluster och talan överskrida de samlade transaktionsavgifter som vi tagit ut på transaktionerna som du som Professionell användare gjort genom Tjänsten.

Skadeslöshet

Du är ansvarig gentemot oss för all skada som åsamkas oss, eller tredje part, på grund av ditt brott mot dessa Användarvillkor, inklusive men ej begränsat till missbruk av Hemsidan och/eller Tjänsten, användning av Tjänsten i strid med Användarvillkoren samt otillbörlig marknadsföring. Vidare åtar du dig att hålla oss skadeslösa i relation till samtliga krav, kostnader (inklusive rimliga legala kostnader), skador, utlägg, skadestånd och förluster som vi åsamkats på något sätt på grund av dina brott mot dessa Användarvillkor eller annan tillämplig lag.

För det fall något Användargenererat Material gör intrång i tredje parts immateriella rättighet samtycker du till att omedelbart ta bort samtliga intrångsgörande delar av materialet och hålla oss skadeslösa för samtliga skador, kostnader och utlägg vi ådragit oss som resultat av sådant intrång.

Ändring av villkoren samt ändring och uppsägning av tjänsten

Vi har rätt att ändra dessa Användarvillkor. Vi kommer att informera dig om sådana ändringar senast trettio (30) dagar innan en ändring träder i kraft. Vi kommer att lämna dig sådan information här eller, vid väsentliga ändringar, via e-post till den e-postadress som tillhandahållits av dig.

Som Kund har du rätt att när som helst och utan föregående meddelande härom säga upp ditt Användarkonto i Tjänsten. Om vi har anledning att tro att en Kund bryter mot dessa Användarvillkor har vi rätt att stänga av Kundens tillgång till Tjänsten med omedelbar verkan.

Mellan oss och Professionella användare råder en ömsesidig uppsägningstid med omedelbar verkan med undantag då det finns kunder som är tidigare inbokade varpå det är den professionella användares ansvar att fullfölja dessa bokningar. Dashl vidtar sig rätten att fakturera den professionella användaren i de fall då denne avbokar förinbokade kunder efter sin uppsägning. I relationen mellan oss och en Professionell användare har vardera parten har rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om den andra parten ställer in betalningarna eller på annat sätt kan anses ha kommit på obestånd.

Utöver det har vi rätt att säga upp detta avtal med Professionella användare till omedelbart upphörande och att stänga av den Professionella användarens tillgång till Tjänsten med omedelbar verkan:

 • om vi har anledning att tro att den Professionell användaren bryter mot dessa Användarvillkor
 • om den Professionella användaren ändrar inriktningen på sin verksamhet till att avse annat än skönhetsrelaterade tjänster eller behandlingar som vi inte vill tillhandahålla genom Tjänsten
 • om den Professionella användaren får återkommande negativa recensioner i de regelbundna utvärderingar och kontroller som vi utför av den Professionella användarens skönhetsrelaterade tjänster eller behandlingar, eller
 • om den Professionella användaren inte erbjuder tillräckligt mycket tider för bokning genom Tjänsten för vara relevant

Vidare förbehåller vi oss rätten att, utefter eget godtycke, när som helst modifiera, avbryta eller temporärt eller permanent upphöra med vårt tillhandahållande av Tjänsten utan föregående meddelande härom, eller om så krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. Du accepterar att vi inte ansvarar gentemot dig eller någon tredje part för sådan modifikation, avbrott eller upphörande.

Meddelanden

Uppsägning eller andra meddelanden med anledning av dessa Användarvillkor ska ske skriftligen till vår nedan angivna e-postadress och anses ha kommit oss tillhanda om mottagandet har bekräftats. E-postadress: hello@dashlbeauty.com

Överlåtelse

Du får inte överlåta eller överföra några rättigheter, skyldigheter eller licenser som framgår av dessa Användarvillkor. Vi kan överlåta och överföra våra rättigheter enligt dessa Användarvillkor utan ditt samtycke och utan meddelande till dig.

Tillämplig lag och tvister

Dessa Användarvillkor ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag, utan tillämpning av dess lagvalsregler.

Tvist eller krav som uppstår rörande eller i samband med dessa Användarvillkor, eller vid brott, uppsägning eller ogiltighet av dessa ska slutligen avgöras av svensk domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans, om inte annat följer av tvingande lag.